пʼятниця, 28 березня 2014 р.

Dmytro Yarosh: We want Ukraine, Poland, Hungary and Romania to have very close relations


(Interviu cu Dmitri Iaroş, liderul organizaţiei naţionaliste ucrainene "Sectorul de Dreapta": Revoluţia Naţională continuă!)

1. First thing, we have to congratulate you for the courage and determination wherewith you fight in Maidan. Even those who are not sympathize with your cause must be honest and recognize at least for themselves this thing. You proved an amazing courage. Congratulations! It's obvious, without organization and your struggle for regime change, would not have occurred, because there is no demo-liberal ideology to die for it. How you reconciled each other with the new government? It look like a change between gangs oligarchs. What is your role now in the government in Kiev?

Above all, I’d like to mention one thing: not only the Right Sector overthrew the Yanukovych regime. Yes, we pushed forward a more revolutionary strategy in fighting. Yes, we were ready for the conflict to become more intense. Yes, our fighters were well prepared, were known for their discipline, their steps being agreed upon by all, their professionalism. But not only guys from Right Sector took part in fights with defenders of the criminal regime, the fight was supported by the majority of Ukrainian society. People indeed didn’t die for the demoliberal ideology, for the EU, they died for Ukraine, for her independence, for social/economic justice and justice overall.
Regarding what we think of the current government, we are realists. On one hand, we definitely see a lot of negative tendencies in the government. But on the other hand, currently we’re trying not to criticize it much because we understand how serious the threat from Russia is. Being under this threat, we cannot allow ourselves to fight too much.
Today, the national revolution has not finished. Different people in the government changed, but the system remains the same. The Right Sector will do everything for the national revolution to continue, however from – using peaceful methods.

2. A significant part of romanians is sensitive to the situation of our fellow country who live within the boundaries of the Ukraine. As you know they have lost certain rights after the regime was changed, i mean, status of regional language that had before. Pro-Russian propaganda from Romania, was speculated this and accused you of of chauvinism and anti-Romanism. What is your attitude towards the Romanian community in Ukraine? Romanian language will get back the status of regional language?

I think Romanians in Ukraine are in a better situation than Ukrainians in Romania. Romanians have their own national state. Ukrainians don’t have such a state. Independent Ukraine has not done anything for the interests of the Ukrainian nation neither inside Ukraine nor abroad. This is a big problem.
We’ve said on numerous occasions that we are not chauvinists, and ethnic minorities shouldn’t fear us. We are nationalists, and this is why we respect other nations. We understand why it’s important for other people of different cultures inside Ukraine to maintain their identity and culture.
However, we also differentiate between preserving ones culture, on one hand, and on the other hand territorial claims towards Ukraine. For example, in Zakarpattia, Hungarians have everything they need to preserve their own culture. In day to day life, Ukrainians and Hungarians live in peace and harmony there. However, different Hungarian chauvinist organizations exist, organizations who try to turn Hungarians there against Ukrainians, promoting claims to Ukrainian lands there. This is unacceptable. This is also how it needs to be with the Romanian minority. Romanians need to know Ukrainian, recognize the land they live as Ukraine. If they do that, they’ll have all necessary rights. However, if they started saying they don’t know and don’t want to know Ukrainian, started obtaining Romanian passports, started promoting the idea of a Greater Romania (including Ukrainian lands) – for us this would be unacceptable.
Overall, Right Sector supports maximal consolidation of peoples in central and eastern Europe. For instance, we want Ukraine, Poland, Hungary and Romania to have very close relations. But for this to occur, on one hand we must forget about claims to different territories, and on the other we must defend the rights of national minorities. I feel our countries are very promising, and have a lot of chances to become a springboard for the rebirth of Christian Europe.

3. The separatist actions in Crimea are more violent and evident, everyone concludes that the zone will be attached to the Russian Federation. How the Sector will react whereas the army proves to be powerless?

The situation changes each day. Events can turn many different ways. We try to work with the government as much as possible to defend our territorial integrity. I hope some of our plans will work.

4. How do you manage to reconcile your well known opposition against Ukraine’s adherence to European Union and NATO with the government’s decision to integrate the country in the two structures?

Right Sector is not a member of the current government, and we don't agree with everything the government does. Regarding the so-called "moving towards Europe", to an extent it is justified: merely more economic co-operation with European countries to lessen economic dependence on Russia. But regarding actual membership in the EU or NATO, then we are against this. We understand such a principled position might not be overly popular, because many Ukrainians have illusions regarding the EU, or simply don't see another way counter the threat from Russia. However, we will do all we can, through propaganda, to change this situation.

5. You declared that in case Crimeea will adhere to Russian Federation, the Sector will initiate attempts against Russia’s economic interests in Ukraine. Crimeea’s secession is now a reality. Are you going to take radical actions in order to sabotage the economy or do you plan to reassess the situation?

As a rule, such radical measures are not discussed before the fact. A lot will depend on how the events develop.

A few words for Autonomus Nationalists( the most radical nationalist group from Romania, the only one who was the target for the anti-national institutions, houses of some members being sought out, a year ago).  Greetings from Autonomus Nationalists Timișoara and we hereby express our intention to continue the dialog and collaboration with the Right Sector.

I'd like wish Romanian nationalists all the best and to remember, that there is a big difference between nationalism on one hand, and chauvinism on the other. I'd like to wish them success in their fight, wish them victories that will help all of Europe.


Interviu cu Dmitri Iaroş, liderul organizaţiei naţionaliste ucrainene "Sectorul de Dreapta": Revoluţia Naţională continuă!

-În primul rând trebuie să vă felicităm pentru curajul şi determinarea cu care aţi luptat în Maidan. Chiar şi cei care nu simpatizează cu cauza voastră trebuie să fie cinstiţi şi să recunoască că aţi dat dovadă de un curaj uimitor. E evident că fără organizarea şi lupta voastră schimbarea regimului nu ar fi avut loc pentru că nu există niciun demo-liberal care să moară pentru ideologia lui. Cum vă împăcaţi cu noua putere? Pare doar o schimbare între bandele de oligarhi. Care este rolul vostru în guvernarea de la Kiev?


Înainte de orice aş vrea să menţionez un lucru: nu doar Sectorul de Dreapta a dat jos regimul Ianukovici. Da, am împins înainte o strategie mai revoluţionară de a lupta. Da, am fost pregătiţi ca acest coflict să devină din ce în ce mai intens. Da, luptătorii noştri au fost foarte bine pregătiti, sunt cunoscuţi pentru disciplina lor, tactica lor fiind agreată de către toţi şi sunt respectaţi pentru profesionalismul lor. Dar nu doar oameni din Sectorul de Dreapta au luat parte la luptele împotriva regimului corupt, lupta a fost susţinuă de majoritatea societăţii din Ucraina. Oamenii nu au murit pentru ideologia demoliberală sau pentru UE, ei au murit pentru Ucraina, pentru independenţa lor, pentru justiţie social-economică, pentru dreptate în general. Cât despre ce credem despre guvernul actual, suntem realişti. Pe de-o parte, vedem o mulţime de tendinţe negative în guvern. Dar pe cealaltă parte încercăm să nu îl criticăm prea mult în acest moment deoarece înţelegem cât de serioasă este ameninţarea din partea Rusiei. Fiind sub această ameninţare, nu putem lupta prea mult. Astăzi, revoluţia naţională nu s-a terminat. S-au schimbat nişte oameni în guvern, dar sistemul a rămas la fel. Sectorul de Dreapta va face totul pentru ca revoluţia naţională să continue, însă folosind metode mai paşnice.

-O parte semnificativă dintre români este sensibilă la situaţia conaţionalilor noştri care trăiesc între graniţele statului ucrainean. După cum se ştie ei şi-au pierdut unele drepturi odată cu schimbarea regimului, respectiv statutul de limbă regională pe care l-a avut limba română. Aţi fost  făcuţi responsabili pentru asta şi acuzaţi de şovinism şi anti-românism. Care este atitudinea voastră faţă de comunitatea românească din Ucraina? Limba română îşi va redobândi statutul de limbă regională?

Cred că românii în Ucraina sunt într-o situaţie mai bună decât ucrainenii în România. Românii au statul lor naţional. Ucrainenii nu au astfel de stat. Ucraina independentă nu a făcut nimic pentru interesele naţiunii ucrainene, nici înăuntrul Ucrainei, nici în afara ei. Asta este o mare problemă. Am spus de nenumarate ori că nu suntem şovini şi minorităţile etnice nu ar trebui să se teamă de noi. Suntem naţionalişti, de aceea respectăm celelalte naţii. Înţelegem de ce este important pentru oamenii din diferite culturi să-şi menţină identitatea şi cultura în Ucraina. Cu toate acestea, facem diferenţa între a-ţi conserva cultura pe de-o parte, dar pe de altă parte ai pretenţii teritoriale faţă de Ucraina. De exemplu, în Zakarpattia, ungurii au tot ce au nevoie pentru a-şi conserva cultura. În viaţa de zi cu zi, ungurii şi ucrainenii trăiesc în pace şi armonie acolo. Cu toate astea, acolo există şi organizaţii naţionaliste ale ungurilor care încercă să-i întoarcă pe ungurii de acolo împotriva ucrainenilor, susţinând că acolo nu este pământul ucrainenilor. Acest lucru aste inacceptabil. Aşa trebuie să fie şi cu minoritatea română. Românii trebuie să ştie limba ucraineană, să recunoască pamântul pe care trăiesc ca teritoriu al Ucrainei. Dacă fac asta, vor avea toate drepturile necesare. Oricum, dacă românii încep să spună că nu vor sa cunoască limba ucraineană, încep să-şi dobândească paşapoarte româeşti şi să promoveze ideea de "Românie Mare" (incluzând şi teritorii din Ucraina), pentru noi asta ar fi inacceptabil. Global, Sectorul de dreapta susţine consolidarea maximală a legăturilor dintre popoarele din centrul şi estul Europei. De exemplu, noi vrem ca Ucraina, Polonia, Ungaria şi România să aibă relaţii foarte strânse. Dar pentru a se întâmpla asta, pe de-o parte trebuie să uităm toate pretenţiile teritoriale, iar pe cealaltă parte trebuie să apărăm drepturile minorităţilor naţionale. Simt că ţările noaste au mare potenţial şi avem o mulţime de şanse să devenim rampa de lansare pentru renaşterea unei Europe Creştine.

-Acţiunile separatiste din Crimea sunt tot mai violente şi evidente, toată lumea concluzionează că regiunea va fi alipită la Federaţia Rusă. Cum va reacţiona Sectorul, de vreme ce armata se arată a fi neputincioasă? (Interviu realizat înainte de alipirea regiunii Crimeea la Federaţia Rusă - n.b.)
Situaţia se schimbă pe zi ce trece. Evenimentele se pot schimba într-o mulţime de sensuri. Încercăm să lucrăm cu guvernul cât de mult se poate pentru a ne apăra integritatea teritorială. Sper că unele dintre planurile noaste vor funcţiona.

-Cum reuşiţi să conciliaţi opoziţia voastră binecunoscută faţă de aderarea Ucrainei la UE şi NATO cu decizia guvernului de a integra ţara în cele două structuri?

Sectorul de Dreapta nu este un membru al guvernului curent, și nu suntem de acord cu tot ce face guvernul. În legătură cu așa-numita "îndreptare spre Europa", este justificată până la o limită: mai mult o cooperare economica cu țările din Europa pentru a fi mai puțin dependenți economic de Rusia. Însă în ceea ce privește statutul de membru în EU sau NATO, suntem împotrivă. Noi înțelegem ca o astfel de poziție bazată pe principii nu poate fi prea populară, pentru că mulți ucraineni au iluzii în legătură cu EU, sau pur și simplu nu văd altă cale pentru a combate amenințarea Rusiei. Oricum, vom face tot ce putem, prin propagandă, pentru a schimba situația.

-Aţi declarat că în cazul în care Crimeea va adera la federaţia rusă Sectorul va declanşa atentate la adresa intereselor economice ruseşti din Ucraina. Acum secesiunea Crimeei este o realitate. Veţi trece la acţiuni radicale de sabotaj economic sau reevaluaţi situaţia?

Ca o regulă, măsuri așa de radicale nu sunt de discutat înainte de fapte. Multe vor depinde de cum se vor desfășura evenimentele.

-Câteva cuvinte pentru naţionaliştii români?
Le urez naționaliștilor români toate cele bune și să își aducă aminte că e o mare diferență între naționalism și șovinism. Vreau să le urez succes în lupta lor și  victorii care să ajute toată Europa.

http://www.lupta-ns.org/2014/03/interviu-cu-dmitri-iaros-liderul.html